Regulamin

Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego wawaprint.pl, składania zamówień na produkty poligraficzne tworzone na zamówienie (zwane dalej: „Produktami”) dostępne w Sklepie Internetowym www.wawaprint, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego wawaprint.pl, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego wawaprint.pl oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest:
  • komputer lub urządzenie mobilne (tablet, smartfon) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
  • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego wawaprint.pl zgodnie z jego przeznaczeniem.
 4. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego wawaprint.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego wawaprint.pl lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego wawaprint.pl do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego wawaprint.pl jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
 5. Serwis internetowy prowadzony jest pod adresem: wawaprint.pl przez Mazowieckie Centrum Poligrafii Sp. z o.o., ul. Ciurlionisa 4, 05-270 Marki, (zwanego dalej: „Sprzedawcą” lub „Usługodawcą”), który jest właścicielem serwisu internetowego wawaprint.pl (zwanego dalej: „Serwisem” lub „Sklepem”), a także jego Administratorem.
 6. Szczegółowe dane Sprzedawcy: Wojciech Hunkiewicz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Mazowieckie Centrum Poligrafii Sp. z o.o., siedziba: ul. Ciurlionisa 4, 05-270 Marki, NIP 9191334738, REGON 140979700, wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta m. st. Warszawy pod numerem 7323. Dane kontaktowe: tel. 572-737-070, e-mail: sklep@mcpdruk.pl.
 7. Produkty sprzedawane są przez Sprzedawcę zarówno osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej, jak również osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą kupującym od Sprzedawcy Produkty dla celów niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową (zwanym dalej: „Konsumentami”), jak również pozostałym podmiotom, to jest osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą i dokonującym zakupu od Sprzedawcy Produktu na cele związane bezpośrednio z tą działalnością gospodarczą lub zawodową, osobom prawnym, a także jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej. Zarówno Konsumenci, jak również pozostałe podmioty dokonujące zakupów w Sklepie internetowym wawaprint.pl zwane są dalej w treści niniejszego Regulaminu „Kupującymi”.
 8. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego wawaprint.pl nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego wawaprint.pl wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami § 2 regulaminu.
 9. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444, na podstawie Regulaminu usług dostępnego pod adresem: http://www.payu.pl/pliki-do-pobrania/regulaminy-i-informacje →

§ 2 Rejestracja

 1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym wawaprint.pl (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego wawaprint.pl oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.
 2. Rejestracja w Sklepie Internetowym wawaprint.pl, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego wawaprint.pl, są nieodpłatne.
 3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym wawaprint.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 4. Informacje podane przez Kupującego podczas tworzenia konta powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne.
 5. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego wawaprint.pl należy wysłać wiadomość elektroniczną na adres sklep@mcpdruk.pl z prośbą o usunięcie konta z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym wawaprint.pl.
 6. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym wawaprint.pl. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym wawaprint.pl jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.

§ 3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego wawaprint.pl

 1. Informacje znajdujące się na stronie Sklepu Internetowego wawaprint.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kupujący składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego Produktu.
 2. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego wawaprint.pl, w tym składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego wawaprint.pl
 3. Logowanie do Sklepu Internetowego wawaprint.pl odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Moje konto”).
 4. Informacje podane przez Kupującego podczas tworzenia konta powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Kupującego danych pozwalających na weryfikację Kupującego i odbiorcy Produktów.
 5. Dokonując zakupów Kupujący składa zamówienie poprzez dodanie Produktu prezentowanego na stronie Sklepu Internetowego wawaprint.pl do koszyka. Przy każdym Produkcie znajdują się dostępne parametry, które Kupujący samodzielnie wybiera. W zależności od wybranych parametrów Produktu pojawia się cena Produktu i data jego realizacji. Następnie po wybraniu sposobu i miejsca dostawy oraz formy płatności Kupujący potwierdza złożenie zamówienia klikając przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Kupujący ma także możliwość wskazania w formularzu zamówienia wybranego przez siebie adresu dostawy oraz odbiorcy Produktu.
 6. Warunkiem realizacji zamówienia przez Sprzedawcę jest złożenie przez Kupującego zamówienia Sklepie Internetowym wawaprint.pl oraz dokonanie przez Kupującego wszystkich wymaganych czynności opisanych w § 3 Regulaminu, w tym w szczególności wgranie pliku w sposób opisany w § 3 pkt. 7 Regulaminu.
 7. Pliki do druku powinny być zgodne z wymogami Sklepu Internetowego wawaprint.pl opisanymi w zakładce „POMOC” („Jak przygotować pliki” i „ABC Realizacji”). Specyfikacje i makiety dostępne są na stronie każdego Produktu. Każdy plik sprawdzany jest pod względem zgodności ze specyfikacją Sprzedawcy. Istnieje również możliwość zaakceptowania przez Sprzedawcę pliku, który nie jest zgodny ze specyfikacją Serwisu, jednakże w takim przypadku ewentualna reklamacja z tytułu wprowadzonych na wyraźne życzenie Kupującego niezgodności ze specyfikacją Serwisu może nie zostać przez Sprzedawcę uwzględniona.
 8. Sklep Internetowy wawaprint.pl nie odpowiada za treści zawarte w pracach przesłanych przez Kupującego oraz nie dokonuje korekty treści zawartych w materiałach przesłanych przez Kupującego. Jednakże, jeżeli materiały przesłane przez Kupującego zawierają treści niezgodne z prawem, Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia.
 9. Na wypadek jakichkolwiek roszczeń osób trzecich dotyczących plików zamieszczonych przez Kupującego w Sklepie Internetowym wawaprint.pl, Kupujący zobowiązuje się do naprawienia szkody poniesionej przez Sprzedającego z tego tytułu w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, a także do przystąpienia do postępowania sądowego lub pozasądowego po stronie Sprzedającego na pierwsze wezwanie Sprzedającego.
 10. Kupujący z momentem zamieszczenia materiałów do druku na serwerach Sklepu Internetowego wawaprint.pl oświadcza, iż dany materiał nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, ani zasad współżycia społecznego.
 11. Kupujący przyjmuje do wiadomości, iż Sklep Internetowy wawaprint.pl nie stanowi narzędzia do utrwalania i przechowywania Materiałów. Sklep Internetowy wawaprint.pl nie archiwizuje plików graficznych. Piki zamieszczone na serwerze FTP oraz przesłane przez Kupującego w celu realizacji zlecenia, po upływie 30 dni są automatycznie usuwane. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za utratę Materiałów wgranych przez Klienta.
 12. Po podaniu przez Kupującego wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia, zawierające: opis przedmiotu zamówienia, jednostkową oraz łączną cenę zamawianych Produktów, dane i adres Kupującego, a także dane i adres odbiorcy Produktu jeśli jest nim inna osoba niż Kupujący i dodatkowo dane do wystawienia faktury VAT.
 13. Procedura składania zamówienia kończy się w momencie wyboru przez Kupującego opcji „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty. Na adres e-mail wskazany przez Kupującego podczas składania zamówienia wysłana zostanie wiadomość, potwierdzająca przyjęcie przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji zawierająca wszystkie wymagane zgodnie z prawem informacje, a w następnej kolejności na adres e-mail wskazany przez Kupującego będą przesyłane bieżące informacje o przebiegu realizacji tego zamówienia. Po złożeniu zamówienia Sklep Internetowy wawaprint.pl będzie się komunikował z Kupującym za pomocą e-maili lub w przypadku, gdy będzie to konieczne, telefonicznie poprzez handlowca prowadzącego dane zamówienie.
 14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo nie przyjęcia zamówienia do realizacji, o czym poinformuje Kupującego nie później niż w terminie 48 godzin od dnia otrzymania zamówienia. Z chwilą otrzymania przez Kupującego na wskazany adres e-mail potwierdzenia przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji zawierającego wszystkie wymagane zgodnie z prawem informacje przesłane na trwałym nośniku, Kupujący zawiera ze Sprzedawcą umowę sprzedaży Produktów objętych zamówieniem.
 15. Umowa sprzedaży może być zawarta w imieniu Kupującego wyłącznie przez osobę pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub w przypadku Kupującego nie będącego osobą fizyczną – przez osobę posiadającą pełnomocnictwo do reprezentowania Kupującego i zaciągania w jego imieniu zobowiązań.
 16. W przypadku zamówienia przez Kupującego Produktu, który musi zostać wyprodukowany, zmodyfikowany lub wysłany zgodnie z indywidualnym życzeniem Kupującego, wszystkie szczegóły realizacji takiego zamówienia muszą zostać przez Strony uzgodnione przed przyjęciem zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę. Szczegółowe warunki handlowe realizacji takiego niestandardowego zamówienia muszą zostać uzgodnione przez Strony w formie pisemnej lub w formie wymiany korespondencji e-mail przed przyjęciem przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji.
 17. Termin realizacji zamówienia liczony jest:
  • od momentu wpływu na konto Sprzedawcy całej kwoty wynagrodzenia należnego za Produkt zamówiony przez Kupującego;
  • w przypadku stałych klientów z terminem płatności od momentu otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
  Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest dostarczenie przez Kupującego kompletu plików zweryfikowanych pod względem technicznego przygotowania do druku. Pliki niezgodne z wyszczególnioną na stronie wawaprint.pl specyfikacją, zostaną odesłane do Kupującego z informacją o koniecznych poprawkach, a realizacja zamówienia zostanie wstrzymana do czasu dostarczenia przez Kupującego prawidłowo przygotowanych materiałów.
 18. Sprzedawca dostarczy Produkt Kupującemu w terminie wskazanym na stronie Sklepu lub też – w przypadku Produktów realizowanych na indywidualne zamówienie Kupującego – w terminie uzgodnionym z Kupującym i wskazanym w przesłanej do Kupującego korespondencji e-mail. (Termin realizacji zamówienia nie obejmuje czasu dostawy. Ostatni dzień realizacji zamówienia jest dniem, w którym zamawiany produkt zostaje wysłany do klienta.)
 19. Produkt jest wysyłany przez Sprzedawcę na adres na terenie Polski wskazany przez Kupującego, na koszt Kupującego.
 20. Produkt wysyłany jest przez Sprzedawcę za pośrednictwem firmy kurierskiej. Przesyłki dostarczane są od 8:00 do 20:00 w dni robocze. W przypadku nie zastania Kupującego, zostawione zostaje awizo. W przypadku nie doręczenia Produktu z powodów zależnych od Kupującego lub odbiorcy Produktu i konieczności jego ponownego wysłania przez Sprzedawcę, Kupujący może zostać obciążony kosztami ponownej wysyłki Produktu. Sposób opakowania Produktu każdorazowo jest wybierany przez Sprzedawcę i uwzględnia specyfikę wysyłanego Produktu.
 21. Sprzedawca zaleca, aby po otrzymaniu przesyłki Kupujący sprawdził zawartość paczki w obecności dostarczyciela w celu weryfikacji czy nie nastąpiło uszkodzenie Produktu w trakcie dostawy. W przypadku stwierdzenia naruszeń lub uszkodzeń, Kupujący powinien zażądać od dostarczyciela przesyłki sporządzenia protokołu szkody z zaznaczeniem zastrzeżeń, co do stanu przesyłki. Niezależnie od powyższego zaleca się aby zgłoszenia reklamacyjnego dotyczącego uszkodzeń Produktu w trakcie transportu dokonać także w sposób ustalony w § 4 ust. 3 Regulaminu, nie później niż w terminie 5 dni od dnia przyjęcia przesyłki przez Kupującego.
 22. Odbiór przesyłki od kuriera musi być potwierdzony czytelnym podpisem Kupującego (lub osoby upoważnionej przez Kupującego do odbioru przesyłki) za pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania odbioru, na Kupującego przechodzi prawo własności Produktu oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem Produktu, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktu.
 23. W przypadku opóźnienia w doręczeniu przesyłki zaleca się, aby Kupujący zaznaczył ten fakt na liście przewozowym w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej. W takim przypadku na liście przewozowym Kupujący powinien także podać datę i godzinę doręczenia.
 24. W przypadku bezpodstawnej odmowy przyjęcia przesyłki z Produktem przez Kupującego, przesyłka jest zwracana do Sprzedawcy na koszt Kupującego. W takim przypadku Kupujący – pomimo nie odebrania Produktu – jest zobowiązany także do zapłaty Sprzedawcy za Produkt, którego odbioru Kupujący bezpodstawnie odmówił.
 25. Sprzedawca zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności i prawdziwości każdego zamówienia poprzez kontakt telefoniczny z Kupującym na numer telefonu podany przez Kupującego w formularzu zamówienia. Kontakt telefoniczny będzie odbywał się wyłącznie w dni robocze w godzinach od 9:00 – 17:00.
 26. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania zamówienia w następujących przypadkach:
  • otrzymania po wysyłaniu e-maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji e-maila zwrotnego z informacją, iż e-mail potwierdzający zamówienie nie dotarł do adresata,
  • otrzymania nieprawidłowo wypełnionego formularza zamówienia
  • braku możliwości kontaktu z Kupującym w sposób ustalony w § 3 pkt. 25 Regulaminu, w celu przeprowadzenia weryfikacji treści złożonego zamówienia lub doprecyzowania szczegółów zamówienia
  • nie przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji z powodu błędów w pliku wgranym przez Kupującego, które nie zostało następnie wznowione przez Kupującego.
 27. W każdym przypadku, gdy Sprzedawca nie realizuje zamówienia, a otrzymał płatność związaną z takim zamówieniem, zobowiązany jest do zwrotu takiej płatności w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podjęcia decyzji o niezrealizowaniu zamówienia.
 28. Sprzedawca informuje, że Kupujący składając zamówienie powinien wziąć pod uwagę fakt, iż:
  • różnica w wymiarach Produktów wykonywanych przez Sprzedawcę biorąc pod uwagę tolerancję błędu krajarki wykorzystywanej przez Sprzedawcę może wynieść do 2 mm,
  • w wykonanym Produkcie mogą wystąpić przesunięcia lakieru punktowego UV w stosunku do motywu drukarskiego o wartości do 0,3 mm, co wynika z stosowanej przez Sprzedawcę technologii wykonywania Produktu a ewentualne reklamacje zgłaszane z tego tytułu przez Kupującego mogą nie zostać uznane przez Sprzedawcę.
 29. Sprzedawca uprawniony jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli jego działanie w ramach Sklepu Internetowego wawaprint.pl naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym wawaprint.pl. Zablokowanie konta oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektronicznej w trybie natychmiastowym.
 30. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego wawaprint.pl mogą być zgłaszane za pośrednictwem wiadomości przesłanej drogą elektroniczną na adres: sklep@mcpdruk.pl

§ 4 Prawo odstąpienia od umowy, reklamacje

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z 2014 r. poz. 827), Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów wskazanych w punkcie 9 niniejszego paragrafu, w terminie 14 (czternastu) dni. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  • dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez Konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
   • obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części,
   • polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
  • dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Konsument odstępując od umowy może skorzystać z zamieszczonego poniżej wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Wypełniony formularz reklamacyjny należy przesłać pocztą na adres: Mazowieckie Centrum Poligrafii Sp. z o.o., ul. Ciurlionisa 4, 05-270 Marki POBIERZ FORMULARZ REKLAMACJI →
 4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument może także odstąpić od umowy poprzez przesłanie oświadczenia drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@mcpdruk.pl przy wykorzystaniu wzoru formularza reklamacyjnego od umowy wskazanego w ust. 3 powyżej niniejszego paragrafu lub przez przesłanie innego równoważnego w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną) potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. Zwrot płatności otrzymanych od Konsumenta, w tym kosztów dostarczenia Produktu do Konsumenta nastąpi nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, bez ponoszenia przez Konsumenta jakichkolwiek opłat związanych ze zwrotem, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który to sposób nie wiąże się dla Konsumenta z żadnymi kosztami. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez Konsumenta dodatkowych kosztów.
 6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub do chwili dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 8. Jeżeli w wykonaniu umowy sprzedaży Sprzedawca dostarczył Produkt Konsumentowi do miejsca, w którym Konsument zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania Produktu na swój koszt, gdy ze względu na charakter Produktu nie można Produktu odesłać w zwykły sposób pocztą.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 10. Zgodnie z treścią art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy: w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w której przedmiotem umowy jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia; w której przedmiotem umowy jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; w której przedmiotem umowy są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; w której przedmiotem umowy są Produkty stanowiące nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; Powyższe uregulowanie nie wyłącza odpowiedzialności Sprzedawcy określonej w pkt. 13 i następnych poniżej niniejszego paragrafu.
 11. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta, jak również wobec pozostałych Kupujących nie będących jednocześnie Konsumentami, z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady dostarczonych Produktów, na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego (Dziennik Ustaw z 2014 r. poz. 121 ) oraz opartych na tych zasadach postanowieniach niniejszego Regulaminu.
 12. Reklamację należy złożyć za pomocą poczty elektronicznej na adres: sklep@mcpdruk.pl. Reklamację można także przesłać na adres siedziby Sprzedawcy: Mazowieckie Centrum Poligrafii Sp. z o.o., ul. Ciurlionisa 4, 05-270 Marki.
 13. Składając reklamację należy dostarczyć Sprzedawcy reklamowany Produkt wraz z opisem reklamacji. Wszelkie inne uwagi dotyczące reklamowanego Produktu, takie jak zdjęcia reklamowanego Produktu, czy skan protokołów uszkodzenia lub zniszczenia Produktu Kupujący może przesyłać na adres sklep@mcpdruk.pl. W przypadku, gdy reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie, kosztami powstałymi po stronie Sprzedawcy z tytułu odbioru reklamowanego Produktu i jego ponownej wysyłki do odbiorcy może zostać obciążony Kupujący.
 14. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby rozpatrzyć reklamację – bez względu na rodzaj zgłoszenia – w ciągu 24h licząc od momentu zgłoszenia. Jednakże w żadnym przypadku rozpatrzenie reklamacji nie nastąpi później niż w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od dnia jej zgłoszenia. W każdym przypadku Sprzedawca powiadomi Kupującego w terminie powyżej ustalonym o sposobie dalszego postępowania.
 15. Reklamacje kolorystyczne nie będą uwzględniane bez wcześniejszego dostarczenia wzorów kolorystycznych.
 16. Ze względu na różnice technologiczne, wynikające ze sposobu wyświetlania kolorów przez większość monitorów a technologią druku (w której wykorzystywana jest przestrzeń barwna CMYK) porównywanie kolorystyki wydruku z kolorystyką prezentowaną na monitorze jest niepoprawne technologicznie. Brak zgodności kolorów wydruku z obrazem ekranowym nie może być więc powodem do zgłoszenia reklamacji.
 17. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby w jak największym stopniu wiernie odwzorować kolory zawarte w projektach dostarczonych przez Klienta. Ze względu na to, iż w procesie druku wykorzystywanych jest wiele maszyn drukujących, pomiędzy którymi istnieją różnice w odwzorowaniu niektórych kolorów, to przy druku tego samego projektu na różnych maszynach mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne. Taka sytuacja może zaistnieć przy wznawianiu projektu do druku. Różnice te nie mogą być podstawą do reklamacji Produktów dostarczonych przez Sprzedającego.
 18. Z uwagi na specyfikację maszyn produkcyjnych oraz procesu druku dopuszczalne są następujące odchylenia: przy krojeniu arkusza na pojedyncze użytki: tolerancja do 2 mm, przy falcowaniu i bigowaniu (odchylenie złamu od nominalnej linii jego usytuowania) – tolerancja do 1 mm, przy perforacji (odchylenie wykonanej perforacji od nominalnego miejsca jej usytuowania) – do 1 mm, przy pasowaniu kolorów kolejno po sobie nadrukowywanych: tolerancja do 0,2 mm, różnic ilościowych zamówionego i dostarczonego Klientowi produktu – nie przekraczające + / – 5% ilości zamówionej. przy lakierowaniu UV wybiórczym – pasowanie rysunku i warstwy lakieru: tolerancja do 1 mm
 19. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wyłącznie za własne działania i zaniechania. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań lub zaniechań osób trzecich, w szczególności za opóźnienia w przekazywaniu środków przez instytucje finansowe oraz przewoźników, przez których realizowana będzie dostawa produktów do Klienta.
 20. W przypadku umów zawieranych z Kupującymi nie będącymi jednocześnie Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 21. Kupujący może składać reklamacje dotyczące Produktu posiadającego wady korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej przez producenta Produktu gwarancji jakości na warunkach przez producenta określonych, albo też korzystając z uprawnień z tytułu rękojmi przysługujących Kupującemu będącemu jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego wobec Sprzedawcy w związku z niezgodnością Produktu z umową.

§ 5 Ceny i płatności

 1. Podane ceny Produktów są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w PLN. Każdorazowo obok ceny Produktu podawane są wszystkie pozostałe koszty (o ile występują), do których poniesienia zobowiązany jest Kupujący. Dodatkowo na Sklepie Internetowym wawaprint.pl pokazane są ceny netto.
 2. Do każdego wysłanego Produktu dołączony jest dowód sprzedaży, który Sprzedawca wystawia i przesyła wraz z zakupionym Produktem. Sprzedawca dopuszcza także wysłanie przesyłki z Produktem na inny adres, niż adres na który zostanie wysłany dowód sprzedaży.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych Produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu oraz udzielania Kupującym dodatkowych rabatów (na zasadach ustalonych w odrębnym Regulaminie Akcji Rabatowej), bądź wprowadzania w nich zmian. Powyższe nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub warunków akcji promocyjnych (rabatowych), które będą realizowane na dotychczasowych zasadach.
 4. Formą płatności obowiązującą w Sklepie jest płatność przelewem, kartą kredytową, przekazem pocztowym, przelewem online za pośrednictwem serwisów PayU.
 5. W przypadku braku zapłaty za zamówiony Produkt w terminie 14 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia powoduje, że transakcja zostaje uznana za nieaktualną i będzie automatycznie anulowana.

§ 6 Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo

 1. Sprzedawca oświadcza, że nie będzie udostępniać danych osobowych Kupującego (za wyjątkiem przypadków opisanych w ust. 3 niniejszego paragrafu ) do celów innych niż związanych z realizacją zamówień zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 8) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Tekst jednolity: Dz. U. 2002.101.926).
 2. Dane osobowe i adresowe uzyskane od Kupującego są przechowywane w bezpiecznym miejscu na serwerze. Każdy ma prawo wglądu do swoich danych, ich modyfikowania, a także do żądania ich usunięcia. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
 3. Informacje na temat kart kredytowych Kupującego nie są w żaden sposób przechowywane.
 4. Sprzedawca jest świadomy, że ochrona danych osobowych Kupującego jest sprawą priorytetową. Sprzedawca zobowiązuje się do postępowania zgodnie z wewnętrznymi procedurami gwarantującymi poufność, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 5. Szczegółowe informacje związane z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych zawarte są w dostępnym na stronach Sklepu dokumencie pod nazwą: Polityka prywatności.

§ 7 Własność intelektualna

 1. Sklep Internetowy wawaprint.pl, mieszczący się pod adresem wawaprint.pl, a także cała jego zawartość stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez polskie prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej. Prawa do Sklepu Internetowego wawaprint.pl oraz treści w nim zawartych należą do firmy Mazowieckie Centrum Poligrafii Sp. z o.o.. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe są znakami zastrzeżonymi i należą do Mazowieckiego Centrum Poligrafii. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony Sklepu Internetowego wawaprint.pl bez zgody właściciela jest zabronione. Złamanie powyższych przepisów będzie ścigane w drodze postępowania sądowego.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca oświadcza, że nie będzie udostępniać danych osobowych Kupującego (za wyjątkiem przypadków opisanym w ust. 3 niniejszego paragrafu ) do celów innych niż związanych z realizacją zamówień zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 8) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Tekst jednolity: Dz. U. 2002.101.926).
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez sprzedającego, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego wawaprint.pl zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.
 3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 4. Sprzedający dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego wawaprint.pl były na najwyższym poziomie, jednakże Sprzedający nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego wawaprint.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego wawaprint.pl.
 5. Spory pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym będącym jednoczenie Konsumentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który nie jest Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy. Kupujący będący jednocześnie Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej znajdującym się najbliżej miejsca zamieszkania Konsumenta. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie i obowiązuje od dnia jego publikacji, to jest od dnia 27.07.2021 r.

Mazowieckie Centrum Poligrafii Sp. z o.o. 

ul. Ciurlionisa 4, 05-270 marki 
woj. mazowieckie, polska  

nip 125-173-12-27
regon 521633704

Zapraszamy pon-pt 9.00-17.00

tel. 572-737-070 

Powered by MasterApps